Pályaorientáció

Print Friendly

A pályaorientáció egy olyan folyamat, amely a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya, szakma kiválasztását, a lehető legszélesebb információnyújtás révén.

 

Néhány szó a pályaorientációról


Az elmúlt évek során a magyar iskolaszerkezet átalakult, kitolódott a tanköteles korhatár, a szakmunkások száma felére, egyes szakmákban (építő-, ruha-, gépipar) ötödére csökkent. A gimnáziumot végzettek száma másfélszeresére nőtt. Az iskolarendszerben történt változások eredményeként strukturális munkanélküliség alakult ki.
A jelenlegi gazdasági változások azt mutatják, hogy igen rövid idő alatt még egy jól működő piacgazdaságban is átszerveződik a szakmai struktúra, de nemcsak új szakmák jelennek meg, hanem bizonyos szakmák el is tűnnek, másrészt a megmaradó szakmáknak a szakmai tartalma igen rövid időn belül megújul.
A versenyképesség növeléséhez ma már nélkülözhetetlen az életútra vonatkozó karrier-tanácsadás. Emellett pedig a pályaorientációs tanácsadás hozzájárulhat az egyenlőtlenségek mérsékléséhez, az eltérő feltételek között működő intézmények és a tanulók esélynöveléséhez. Ennek fontosságát a TISZK-ek felmérték, így az iskolai rendszerű szakképzés mellett olyan közösségi funkciókat iktattak be a programjukba, mint a pályaorientációs tanácsadás, karrier-, életvezetési- és önértékelési ismeretek tanítása.

 

lyaorientáció a TISZK-ben

Így van ez a Centroszet TISZK esetében is.
A pályaorientációs munka az általános iskolában pálya-, szakma- és iskolaválasztási tanácsadás keretében, középiskolákban pályaválasztás, pályakorrekció, önismereti tréningek-, tanulási technikák-, alapkompetenciák fejlesztése útján; a diplomások számára pedig mint állásbörze valósul meg.
A Centroszet TISZK saját tagintézményeiben – elszakadva a központosított, de a konkrét helyzetet nem ismerő általános szabályozástól – sokkal körültekintőbben, tanulóinak szakma- és ismeretmotiváltságát ismerve, az intézmények tanári kapacitásait is figyelembe véve, s az iskolákat körülvevő piaci szolgáltatókra, gazdasági szervezetekre is fókuszálva, sokkal hatékonyabban tudja felvállalni ezt a munkát.
A ma működő magyar rendszer nem kapcsolja össze egymással a pályaorientációs szolgáltatókat; a szakpolitikai alrendszerekben (közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, munkaügy…stb.) működő szolgáltatások egymástól elkülönülve tevékenykednek.
Éppen az eddig még hiányzó átfogó pályaorientációs hálózatok munkáját válthatja ki (legalábbis ideiglenesen és a képzőintézmények csak egy kisebb részét lefedve) egy-egy TISZK. Hozzátéve azt is, hogy ugyan elérhető az iskolákban pályaorientációs munkát lefedő ismeretanyag (életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület), azonban az azokhoz elvben rendelt tanári kapacitás gyakran hiányzik. Megfelelő pályázati pénzek rendelkezésre állása esetén (ebben a TISZK-ek proaktív munkája elengedhetetlen) ebből a munkából kivehetik a szakképző központok a részüket.

A feladat azonban óriási. A pályaorientáció legalább három követelménymodulból tevődik össze:

• eredményes pályaválasztás,
• pályaismeret,
• tájékozottság a munkaerő-piacon.

Ezek közül valamilyen formában, de nem azonos tartalommal minden tagiskolánkban folyik tanácsadás. A Centroszet TISZK pályaorientáció referensének tehát részint feladata, hogy feltérképezze a tagiskolákban zajló ez irányú munkát, másrészt megkeresse a 9 intézményre általánosságban leginkább jellemző fehér foltot, és ott TISZK-szinten hatékonyan próbáljon tanácsadási feladatot ellátni.
A pályaorientáció tanácsadási tevékenység nemcsak a követelménymodulok szintjén tagolódik, hanem természetesen az orientálásra kiszemelt tanulói célcsoport életkora alapján is. A Centroszet TISZK tagiskoláiban a középiskolai korosztály tanul, az őrájuk vonatkozó konkrét irány a pályaválasztás tudatossá tétele, önismereti, tanulási technikák, alapkompetenciák fejlesztése lehet, erre épülhetne a szakmatanulási lehetőségek, pályaképek bemutatása, általános munkaerő-piaci ismeretek megosztása.

Pályaorientáció a TÁMOP-pályázat részeként

A Centroszet TISZK TÁMOP 2.2.3.-07/1-2F-2008-0004 jelű pályázatában vállalta is a tagiskolák tanulóinak pályaorientációs segítését. Ezen vállalásokat határidőre teljesíteni is tudjuk.
Korosztályos probléma, hogy az általános iskolás tanulók a 8. osztály elvégzése után még általában nincsenek tisztában azzal, hogy milyen területen tudnának, szeretnének dolgozni az iskolás éveik befejezése után, így nehezen tudnak iskolát választani maguknak. Nemcsak az a probléma, hogy nem tudják, mit szeretnének, képességeikkel sincsenek eléggé tisztában. A szülők a jobban tanuló gyermekeket általában gimnáziumba íratják, hogy időt nyerjenek. Felnőttképzési tapasztalatainkból tudjuk, hogy nagyon sok olyan fiatal lép be a felnőttképzésbe, aki pályakorrekciót szeretne, azaz időközben rájött, hogy nem azt szeretné csinálni élete további részében, mint amit tanult. Ez a tény mindenkinek problémát jelent:
• az állam feleslegesen költ a tanulók képzésére,
• a tanuló feleslegesen tölti az idejét,
• a képző intézményben pedig elveszi a helyet a másik tanuló elől,
• motiválatlanságából teljesítménybeli és fegyelmezési problémák fakadnak.

Alapítóink intézményei felismerték ezt a problémát, és megoldást kerestek/keresnek rá.
Minden tagintézményünk beépített már a képzésébe élet- és pályatervezés, társadalomismeret, önismeret és csapatépítés órákat. Ezek az órák a szokásos osztályfőnöki órák probléma megoldási, esetkezelési funkcióján túl a tanulók önismeretét fejlesztik, életvezetésük tudatosabbá válik általa. A tanulók naprakész, használható munkahely-keresési technikákkal ismerkednek meg; tisztában lesznek az önéletrajzírás buktatóival és jelentőségével. A tanulók képessé válnak kidolgozni jövőjük megtervezésének lépéseit és az ehhez szükséges cselekvési stratégiákat; megismerik a társadalmi együttélés legfontosabb mechanizmusait, problémáit, valamint ezek kezelésének nehézségeit. A tananyag kitér a hátrányos helyzetű emberek integrálásának fontosságára és a diszkrimináció megszüntetésének szükségességére. Ez a tantárgy nagyon fontos információkat és irányelveket ad életvezetésükhöz, de ezen felül további segítséget kívánunk nyújtani a tanulóknak.

Néhány tagintézményünk a tanulók sikeres álláskeresését külön tantárgy bevezetésével igyekszik elősegíteni. E tantárgy a „Munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák” címet viseli. Esettanulmányok, szituációs gyakorlatok segítségével készítik fel a leendő munkavállalókat az előttük álló feladatokra.
A fent említett tantárgyak más-más néven, de hasonló tartalommal több tagintézményünk szakmai programjában is jelen vannak (Számalk SZKI, Sztáv zRt., Boronkay SzKI); több éve sikeresen oktatják a tantárgyakat.
Mivel a tartalmat nagyon hasznosnak ítéljük (a tanulók/hallgatók elhelyezkedési esélyét segítik az így megszerzett ismeretek), tagjaink úgy döntöttek, hogy egységesítik az élet- és pályatervezés tantárgy tematikáját, és elektronikus tananyagot készítenek hozzá, így segítve az összes tagintézmény tanulóit.
A tematika egységesítésének és az e-tananyag fejlesztésének feladatára egy projektet hozunk létre, melyben az a három tagintézmény vesz részt, akik már tapasztalatokkal rendelkeznek e témákban. Feladatuk, hogy mindhárom tematikából kiragadják a sikeres, hasznos részeket, és egységes keretbe szerkesszék, meghatározzák az új tantárgyak óraszámát (nappali-, esti-, levelező- és felnőttképzési oktatási formákhoz egyaránt). Cél, hogy az elkészült tematikát minden tagintézmény fel tudja használni, a tematika alapján pedig elektronikus tananyag készül a témához, melyet minden tagintézmény beépít a képzési rendszerébe. A projekt adminisztratív összefogása, a projekt tagjai és a fejlesztők közti kapcsolattartás a CENTROSZET fejlesztési referensének feladata.

Összegzés

Tapasztalataink szerint sem a középiskolába jelentkezők, de még a szakképző évfolyamokra jelentkező fiatalok sem tudják magabiztosan, hogy milyen szakmát szeretnének, milyen pálya lenne nekik ideális. Ezért minden intézményünk nyílt napokat, információs napokat, pályaválasztási tanácsadást szervez. Az intézményekbe betérő fiatalokkal elbeszélgetnek, és közösen meghatározzák a tanuló számára optimális szakot.
A TISZK létrehozásával e tanácsadási folyamat bővül. Ezután az intézmények már nemcsak a saját szakjukat tudják ajánlani a tanulónak, hanem tisztában lesznek a többi intézmény szakmaszerkezetével, biztosított lesz az átjárhatóság az intézmények között, így a jelentkező tanuló sokkal szélesebb kínálatból tud választani, nagyobb az esélye, hogy a számára megfelelő szakmát választja.

Leave a Reply

Current month ye@r day *